Felix Clasbrummel Fellowangelegenheiten

Felix Clasbrummel

Vita

Felix Clasbrummel studiert an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität im Bachelor-Studiengang Medienkultur.